Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Najważniejsze definicje statystyczne, napisane prostym, zrozumiałym językiem.
Opis idei testu statystycznego oraz najważniejsze testy stosowane w praktyce, przedstawione na przykładach.
Najczęściej stosowane w statystyce opisowej miary rozkładu cechu w populacji
Działalność naukowa, technologia oraz biznesowa związana jest z generowaniem ogromu danych.

Witamy w serwisie Statystyka od A do Z!

Statystyka od A do Z to internetowa baza wiedzy z zakresu statystyki, ekonometrii i data mining.

Jako portal o charakterze edukacyjno-naukowym popularyzuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z ww. obszarów, stanowiąc wsparcie merytoryczne zarówno dla początkujących adeptów statystyki i analizy danych, jak i wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić już posiadane w tym zakresie kwalifikacje. Serwis przeznaczony jest dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również - dla pasjonatów zagadnień statystycznych czy zainteresowanych problematyką statystyczną przedsiębiorców z różnych branż.

Zaprezentowane na łamach portalu techniki, algorytmy oraz metody są powszechnie stosowane w różnego rodzaju badaniach naukowych oraz komercyjnych, w tym m.in. badaniach klinicznych i obserwacyjnych, badaniach rynku i opinii, badaniach marketingowych, a także prognozowaniu i modelowaniu danych.

Statystyka AZ

Kalkulator wielkości próby

Teoria i przykłady
Teoria i przykłady
Teoria i przykłady

Teoria i przykłady

Badanie o charakterze częściowym to badanie statystyczne, w którym o rozkładach cech statystycznych dla całej populacji wnioskuje się w oparciu o rezultaty badań przeprowadzonych na pewnej podgrupie populacji generalnej (próbie). Metoda reprezentacyjna jest najbardziej prawidłową realizacją badania częściowego, w której próba dobierana jest w sposób losowy.

W celu pozyskania informacji o rozkładach cech statystycznych w populacji generalnej, wybiera się w sposób losowy grupę jednostek, czyli próbę, na niej zaś przeprowadza się badania mające na celu wyznaczenie analogicznych rozkładów. Otrzymane rezultaty służą do wnioskowania o całości populacji, przy czym wnioskowanie to jest obarczone błędem. Rachunek prawdopodobieństwa pozwala na oszacowanie wartości tego błędu.

Istotnym aspektem metody jest dobór próby. Ponieważ na jej podstawie wnioskujemy o całej populacji generalnej, chcemy, aby próba stanowiła dobrą (w sensie zachowania właściwości i prawidłowości) reprezentację całości. Najważniejszymi czynnikami, które mają wpływ na dokładność metody reprezentacyjnej są: struktura zbiorowości, wykorzystany schemat losowania oraz liczebność próby.

Istnieje możliwość wyznaczenia minimalnej liczebności próby w oparciu o określone parametry (m.in. dotyczące jakości wyników badania). Do tych parametrów należą:

Minimalną liczebność próby wyznacza się inaczej, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z populacją skończoną, czy nieskończoną. Z populacją nieskończoną rzadko mamy do czynienia w praktyce. W niektórych sytuacjach wygodniej jednak traktować populację o skończonej liczbie jednostek jako populację nieskończoną (w szczególności kiedy liczebność populacji generalnej jest bardzo duża). Dla populacji skończonej wzór na minimalną liczebność próby ma następującą postać:

natomiast dla populacji nieskończonej:

gdzie:
P – szacowana wielkość frakcji,
z – wartość wynikająca z przyjętego poziomu istotności (α), obliczana przy pomocy dystrybuanty rozkładu normalnego,
N – liczebność populacji generalnej (w przypadku populacji skończonej),
e – maksymalny błąd oszacowania.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie oszacować wielkości frakcji P, jej wartość powinna zostać ustawiona na 50% (domyślnie).

Ponieważ rozważamy liczebność populacji, otrzymany wynik powinien być liczbą naturalną. Dlatego też wartość będąca wynikiem obliczeń zaokrąglona jest w górę. Mamy wówczas pewność, że wyniki badania przeprowadzonego na próbie o liczności nie mniejszej niż minimalna liczebność próby będą spełniały założenia, które zostały nałożone poprzez zadane parametry (maksymalny błąd oszacowania i poziom istotności).

Kalkulator wielkości próby pozwala na wyznaczenie minimalnej liczebności próby, dzięki której uzyskamy wyniki badania z zadaną dokładnością. Kalkulator jest dostępny w dwóch wariantach: dla populacji skończonej i dla populacji nieskończonej.

Przykład:
Chcemy przeprowadzić kontrolę jakości partii liczącej 10000 konserw. Jedynym sposobem na wskazanie ze stuprocentową pewnością dokładnej liczby puszek, których zawartość jest niezdatna do spożycia, jest otwarcie każdej konserwy w partii. Jest to oczywiście rozwiązanie niedopuszczalne; dlatego chcemy otworzyć taką liczbę puszek, aby prawdopodobieństwo tego, że faktyczny odsetek uszkodzonych konserw w całej partii będzie się różnił od oszacowanego o więcej niż 4%, wynosiło 0,05. Równoważnie: chcemy mieć 95% pewności, że rzeczywisty odsetek uszkodzonych konserw nie różni się od oszacowanego na podstawie próby o więcej niż 4%.

Aby uzyskać wyniki z opisaną wyżej dokładnością powinniśmy otworzyć 566 puszek.

Określenie minimalnej liczebności próby dla średniej:

W podobny sposób możemy określać minimalną liczebność próby dla szacowania średniej. Liczebność próby zapewniającą uzyskanie ustalonej z góry dokładności estymacji przedziałowej średniej wyraża wielkość:

Należy jednak pamiętać, że stosowanie tego wzoru wymaga normalności rozkładu badanej zmiennej oraz stałej i znanej wariancji σ2.

Jeżeli populacja generalna ma rozkład normalny z nieznaną wariancją σ2, minimalną liczebność próby możemy wyznaczyć korzystając z tzw. dwustopniowej metody Steina. Liczebność próby określamy wtedy na podstawie wzoru:

Gdzie:
n0 – liczebność próby w badaniu pilotażowym,
S2 wariancja próby obliczona na podstawie badania pilotażowego,
tα,n-1 – wartość odczytana z tablic rozkładu t-Studenta dla n0-1 stopni swobody.

Przykład:

Niezbędna liczebność próby przy szacowaniu średniej w populacji może poinformować na przykład jak liczna powinna być próba, żeby móc na jej podstawie oszacować średnią wagę ogółu noworodków przy ustalonym poziomie istotności α=0.01 i maksymalnym błędzie szacunku 0.3kg, jeżeli jej rozkład jest normalny ze znaną wariancją 0.56.

W tym przypadku szukana liczba to 42, co oznacza, że próba musiałaby zostać przeprowadzona na co najmniej 42 noworodkach.

Aktualności

Niekomercyjne badania kliniczne

9 sierpnia 2019

Zobacz, co BioStat® przygotował dla badaczy   Rozwój polskiej nauki Niekomercyjne badania kliniczne to jeden…

eCRF

13 marca 2019

Jeśli system eCRF to dla ciebie jeszcze niezbadany obszar, po przeczytaniu tego tekstu będziesz miał…

Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Statystyka AZ
Praktyki