Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Wnioskowanie statystyczne

Jedna z głównych gałęzi statystyki, zajmująca się uogólnianiem wyników z próby na populację. Wnioskowanie statystyczne zalicza się do działów statystyki matematycznej. Inaczej, jest to zbiór metod określających sposoby prawidłowego przenoszenia wyników z próby na populację. Dodatkowo wnioskowanie statystyczne zawiera metody pozwalające oszacować błędy wynikające z takiego postępowania. W ramach wnioskowania statystycznego przeprowadza się:

  •  estymację parametrów populacji,
  •  weryfikację hipotez statystycznych
  •  klasteryzację obserwacji.

Przeciwieństwem wnioskowania statystycznego jest statystyka opisowa.

Wnioskowanie statystyczne pozwala na wysnucie istotnych wniosków na temat cech całej populacji generalnej na podstwie analizy odpowiednio licznej próby objętej badaniem.

 
Wszelkie uwagi mile widzane:
statystyka@biostat.com.pl
©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Statystyka AZ
Praktyki